Wednesday, January 25, 2012

2012 Scoring Chances for Game 47 vs Winnipeg

Scoring Chances for NHL Game Number 20724

TeamPeriodTimeNoteNYROpponent
NYR117:22Girardi, Gaborik, ZHNO51021273062613163139805v5
NYR115:56Callahan, None, ZLGR41722243032418202629315v5
WPG219:28Thorburn, Glass, ELND41722243032415192229315v5
NYR217:34Dubinsky, Girardi, FLMD517242730424212631395v4
NYR216:26Boyle, Callahan, EMMP52426273042413203139805v5
NYR216:09Boyle, Prust, ZMNN81822263032413203139805v5
WPG211:02Slater, Glass, ELND81819304162415192129315v5
WPG210:59Slater, None, ELMR101821304162415192129315v5
NYR26:39Mitchell, DelZotto, EHGN42127303442417212631395v5
NYR25:41Anisimov, Fedotenko, ZHNN4826303242615212631395v5
NYR25:14Dubinsky, Callahan, ZLNN51719242730615212631395v5
WPG25:05Ladd, Little, OMN241718192430512161826315v5
WPG24:38Wheeler, Ladd, OLP341718192430512161826315v5
WPG21:26Little, Oduya, ZLMD1821263032613182629314v5
WPG318:53Fehr, Antropov, ZMNO5821262730613173139805v5
WPG317:52Thorburn, Hainsey, ZLND41021303262512151922315v5
WPG317:48Glass, Slater, ZLNR41021303262512151922315v5
WPG316:17Fehr, Wheeler, EHNN43032344271617202831395v5
NYR315:13Dubinsky, None, ZMMR4517192430561519315v4
NYR314:33Gaborik, Richards, ZMNO4101924303212202931805v4
NYR314:17Gaborik, Stralman, EMNN10212730326212162931805v4
WPG314:03Little, None, TLNN51021273062416182631395v5
NYR311:48Stepan, None, ZMMN4102130323412202931805v4
NYR38:04Mitchell, Gaborik, ZLNO5102127303446132031805v5
NYR37:47Stepan, Gaborik, ZLNO51021273034413192931805v5
NYR33:39Richards, Callahan, TLGO51719242730413262931805v5
WPG30:23Wheeler, Hainsey, FLND43032426271616182026805v5
#PlayerEVPPSH
4M. DEL ZOTTO19:58375:21300:5700
5D. GIRARDI19:35625:00202:0000
8B. PRUST13:29220:00001:2600
10M. GABORIK12:27344:14300:0000
17B. DUBINSKY12:19334:51201:2400
18M. STAAL11:03140:00001:0301
19B. RICHARDS13:32236:43200:0000
21D. STEPAN14:01452:47201:1001
22B. BOYLE10:23210:00001:2600
24R. CALLAHAN13:54435:13301:2400
26R. FEDOTENKO14:35310:00001:1001
27R. MCDONAGH20:11720:35202:5700
30H. LUNDQVIST48:0010118:00504:0001
32A. STRALMAN19:27351:19301:0301
34J. MITCHELL9:27311:28100:0000
41S. BICKEL5:43020:00000:0000
42A. ANISIMOV10:43321:10100:0000
62C. HAGELIN12:31161:19100:0000
71M. RUPP6:42020:00000:0000
PeriodTotalsEVPP5v3 PPSH5v3 SH
1202000000000
2665510000100
3763640000000
4000000000000
Totals1512101150000100

No comments:

Post a Comment